18.57.00019.JPG
Afghan Kilim 2.48m x 2.06m
800.00
19.21.00038 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.48m x 1.07m
250.00
sold out
19.21.00037 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.50m x 1.03m
240.00
19.21.00021 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 0.91m x 0.64m
100.00
17.14.00002.JPG
Afghan Contemporary Kilim 1.67m x 1.36m
360.00
19.21.00019 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 0.93m x 0.63m
100.00
16.04.00045.jpg
Afghan Kilim 2.52m x 1.77m
720.00
19.21.00020 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 0.89m x 0.65m
100.00
16.04.00044.jpg
Afghan Kilim 1.97m x 1.39m
450.00
19.21.00026 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.47m x 1.04m
240.00
16.04.00043.jpg
Afghan Kilim 2.83m x 0.85m
390.00
19.21.00025 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.17m x 0.86m
160.00
16.04.00040.JPG
Afghan Kilim 1.46m x 0.98m
230.00
19.21.00024 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 0.90m x 0.61m
90.00
16.04.00038.jpg
Afghan Kilim 1.48m x 0.99m
230.00
19.21.00022 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 0.91m x 0.60m
90.00
16.04.00035.jpg
Afghan Kilim 1.22m x 0.82m
150.00
19.21.00027 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.40m x 1.01m
230.00
15.14.00036.jpg
Afghan Kilim 1.44m x 0.90m
240.00
19.21.00023 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 0.97m x 0.60m
100.00
15.14.00032.jpg
Afghan Kilim 1.64m x 1.03m
250.00
19.21.00010 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 0.90m x 0.61m
90.00
15.14.00028.jpg
Afghan Kilim 1.05m x 0.82m
130.00
19.21.00007 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 2.44m x 0.74m
280.00
15.14.00023.JPG
Afghan Kilim 1.19m x 0.79m
140.00
15.14.00020.jpg
Afghan Kilim 1.49m x 0.99m
230.00
15.14.00017.JPG
Afghan Kilim 1.00m x 0.83m
125.00
15.08.00011.JPG
Afghan Kilim 1.01m x 0.55m
85.00
15.08.00010.JPG
Afghan Kilim 1.01m x 0.55m
85.00
15.08.00009.JPG
Afghan Kilim 1.43m x 1.01m
220.00
15.08.00005.JPG
Afghan Kilim 1.42m x 0.98m
210.00
sold out
15.08.00001.JPG
Afghan Kilim 1.00m x 0.83m
125.00
14.09.00002.JPG
Afghan Kilim 1.23m x 0.83m
150.00
17.05.00051.jpg
Afghan Kilim 1.11m x 0.78m
160.00
17.05.00047.jpg
Afghan Kilim 1.48m x 0.99m
240.00
17.05.00054.jpg
Afghan Kilim 0.98m x 0.70m
100.00
CV06.JPG
Uzbekistan Suzani 2.42m x 2.31m
750.00
17.05.00057.jpg
Afghan Kilim 0.90m x 0.64m
90.00
18.32.00024.JPG
Afghan Kilim 2.05m x 1.51m
450.00
19.21.00028 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.22m x 0.87m
170.00
18.32.00025.JPG
Afghan Kilim 2.05m x 1.50m
450.00
19.21.00033 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.45m x 1.04m
240.00
18.32.00026.JPG
Afghan Kilim 2.05m x 1.51m
450.00
18.32.00029.JPG
Afghan Kilim 1.56m x 0.94m
240.00
18.32.00030.JPG
Afghan Kilim 1.50m x 1.05m
240.00
18.32.00031.JPG
Afghan Kilim 2.53m x 1.60m
650.00
18.32.00035.JPG
Afghan Kilim 1.54m x 0.95m
240.00
19.21.00034 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.47m x 1.05m
240.00
19.21.00029 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 1.16m x 0.86m
160.00
19.21.00006 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 2.40m x 0.72m
280.00
19.21.00031 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.18m x 0.78m
150.00
19.21.00030 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.36m x 1.12m
240.00
19.10.00038.jpg
Afghan Kilim 1.70m x 1.30m
350.00
13.06.00007.jpg
Contemporary Afghan Kilim 2.30m x 1.80m
680.00
19.21.00004 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 1.93m x 0.63m
190.00
19.21.00009 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.20m x 0.90m
170.00
13.07.00007.jpg
Afghan Kilim 2.09m x 1.04m
390.00
18.32.00037.JPG
Contemporary Afghan Kilim 1.45m x 0.96m
240.00
IMG_2503.JPG
Afghan Kilim 2.96m x 2.02m
950.00
19.21.00003 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 1.90m x 0.70m
210.00
19.21.00002 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 1.92m x 0.76m
230.00
19.21.00016 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 1.91m x 0.70m
210.00
19.21.00012 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.23m x 0.86m
170.00
19.21.00013 Afghan Kilim Kelim.JPG
Afghan Kilim 1.18m x 0.86m
160.00
19.21.00017 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 0.90m x 0.60m
90.00
19.21.00015 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 1.03m x 1.08m
180.00
19.21.00018 Afghan Kilim Kelim.jpg
Afghan Kilim 0.89m x 0.65m
100.00